Хотатэ Гай
65.-
30 г.

Хотатэ Гай

Нежное мясо гребешка. 

169 ккал / 100 г